Commit 096daa4c authored by OskarStenberg's avatar OskarStenberg Committed by Anders Blomdell
Browse files

data/pall19 added

parent 9b3726fd
Pall 19
#######
Från Förråd 3
=============
Hyllplan av okänt märke med monteringstillbehör
_______________________________________________
* 41 st hyllplan 80x25cm
* 70 st monteringsvinklar till hyllplan
* 14 st bokstöd (ställes ovanpå hylla)
* 41 st bokstöd från när byggnaden var ny (klämms på hylla)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment