Commit 2e598889 authored by OskarStenberg's avatar OskarStenberg Committed by Anders Blomdell
Browse files

data/pall17 added

parent 096daa4c
Pall 17
#######
Från Förråd 3
=============
Diverse föremål från hyllor
___________________________
* Lödröksfilter
* Ljuddämpare till lödröksfilter
* Flexslang till lödröksfilter (50 mm, 1m)
* Microfickeläsare
* Klar slang "TUBCLAIR AL" (10+ m, 25mm)
* Kulskruv
* 29 st rattar av varierande sort (gängad)
* 9 st PWM-datorfläktar av varierande storlek
* 2 st tomma inbyggnadschassin (1 st 19" och 1 st 52 cm breda)
* 2 st tomma barebone-lådor i aluminium (54 cm breda)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment