Commit aacc5362 authored by OskarStenberg's avatar OskarStenberg
Browse files

data/pall077 added

parent 89f6b309
Pall 77
#######
Från Förråd 4
=============
Diverse kontorsmateriel
________
* Adventsstjärna
* Tidningställ 8st
* Posterställ 6st
* Bitar av matta (kanske för kablar på golv)
* Mappar
* Regler T-shirt
* Pekpinne 2st
* Brandfilt
* Brandsläckare
* Postfack i genomskinlig plast 7st
* Pappershandukar i förpackning 20st
* Tidskriftsamlare ihopvikta 31st
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment