Commit cc514465 authored by Anders Blomdell's avatar Anders Blomdell
Browse files

Fix bullet lists

parent 96bbb971
*~
generated/
\ No newline at end of file
......@@ -8,3 +8,4 @@ IFAC-publikationer
__________________
* IFAC-Böcker och häften
......@@ -8,3 +8,4 @@ IFAC-publikationer
__________________
* IFAC-Böcker och häften
......@@ -8,3 +8,4 @@ IFAC-publikationer
__________________
* IFAC-Böcker och häften
......@@ -7,7 +7,7 @@ Från Robotkyrkogården
Box 3
_____
* *Atlas Copco pneumatic drill* **2017-10-31: Borrowed by Klas Nilsson - borrning, Cognibotics*
* *Atlas Copco pneumatic drill* **2017-10-31: Borrowed by Klas Nilsson - borrning, Cognibotics**
* Isel 800W drill with mounted toolchanger
......
......@@ -17,3 +17,4 @@ ___________________________
* 9 st PWM-datorfläktar av varierande storlek
* 2 st tomma inbyggnadschassin (1 st 19" och 1 st 52 cm breda)
* 2 st tomma barebone-lådor i aluminium (54 cm breda)
......@@ -12,3 +12,4 @@ _______________________________________
* 38 st hyllhållare till skåp
* 25 st bokstöd (klämms fast på hyllan)
* 31 st postfackshyllor i trä
......@@ -11,3 +11,4 @@ _______________________________________________
* 70 st monteringsvinklar till hyllplan
* 14 st bokstöd (ställes ovanpå hylla)
* 41 st bokstöd från när byggnaden var ny (klämms på hylla)
......@@ -10,3 +10,4 @@ __________________________________
* NKR hyllplan
* NKR konsoler
* NKR bokstöd
......@@ -24,4 +24,5 @@ _______________________
* 3 st 2 timmars mekaniska timers
* 8 st 125 kOhm flervarviga potentiometrar
* Seriell joystick med AVR
* PT100 givare
\ No newline at end of file
* PT100 givare
......@@ -9,3 +9,4 @@ ___________
* 24 st 800 mm hyllplan
* Hyllstift
......@@ -9,4 +9,3 @@ ________________
* Sleipner/CareBot
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment