Commit 582a1a43 authored by Anders Nilsson's avatar Anders Nilsson
Browse files

Design of new robotlab security

parent 88dd2aa4
Robotlådor
Vid varje robot, en pluto-låda innehållande:
* Trefas in?
* Trefas ut (externa verktyg)
* Spänningsagg. 24V
* Pluto B42
* Trefas kontaktor
Lokal pluto styr säkerhetsrelä i robotskåp. För att avgöra om robot
står korrekt placerad i cell (och därmed få köra i auto-läge) är pluto
kopplad till en eller flera Adam på statusbus som matchar mot specifik
Eva i robotcell. Såväl Adam som Eva sitter pss att det krävs verktyg
för att kringgå säker placering av robot.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment